1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku

Anayasas na G re T rk Anayasa Hukuku B lent Tan r ve Necmi Y zba o lu nun ortakla a yazd klar Anayasas na G re T rk Anayasa Hukuku bir asker m dahalenin r n olan Anayasas n temel alarak Anayasa Hukukumuzun olu um mant n irdeli

 • Title: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku
 • Author: Bülent Tanör Necmi Yüzbaşıoğlu
 • ISBN: 9750802675
 • Page: 118
 • Format: Paperback
 • B lent Tan r ve Necmi Y zba o lu nun ortakla a yazd klar 1982 Anayasas na G re T rk Anayasa Hukuku, bir asker m dahalenin r n olan 1982 Anayasas n temel alarak Anayasa Hukukumuzun olu um mant n irdeliyor Kitap Tan r n haz rlad Anayasan n Olu umu , Anakurulu un Temelleri , Temel Haklar, zg rl kler ve devler ile Y zba o lu nun haz rlad Yasama , Y r B lent Tan r ve Necmi Y zba o lu nun ortakla a yazd klar 1982 Anayasas na G re T rk Anayasa Hukuku, bir asker m dahalenin r n olan 1982 Anayasas n temel alarak Anayasa Hukukumuzun olu um mant n irdeliyor Kitap Tan r n haz rlad Anayasan n Olu umu , Anakurulu un Temelleri , Temel Haklar, zg rl kler ve devler ile Y zba o lu nun haz rlad Yasama , Y r tme ve Yarg ba l klar n ta yan alt b l mden olu uyor Anayasan n Olu umu , asker m dahale ve rejim ili kisi er evesinde anayasan n haz rlan ve kabul edili ini, kurucu Meclis ve halkoylamas noktalar nda odakla arak inceliyor 1982 Anayasas n n ge i d nemini siyasal ya amdaki uzant lar yla ele al rken 1960 61 modeliyle de kar la t rmalar yap yor Anakurulu un Temelleri b l m nde, ilkin Anayasan n zellikleri, ard ndan devletin ekli, nitelikleri, b t nl egemenlik, e itlik ve nihayet anayasan n st nl ve ba lay c l ilkelerine yer veriliyor Temel Haklar, zg rl kler ve devler , insan haklar na sayg l devlet ve demokratik devlet ilkelerini mercek alt na al yor Yasama , ncelikle anayasa ile kurulmaya al lan h k met sistemini ana hatlar yla g zden ge irdikten sonra, klasik anayasa hukuku retisinden yola karak tarihsel s re i erisinde parlamenter sistem, ba kanl k sistemi ve meclis h k meti sistemi gibi klasik modelden rnekler sunuyor Y r tme ba l kl be inci b l mde tek i monist y r tme, ortakla a kollejyal y r tme ve ikici d alist y r tme bi imlerinden rnekler verilerek Kurtulu Sava n n zel ko ullar ndan g n m ze parlamenter rejim yap lanmas 1924, 1961 ve 1982 anayasalar kar la t r larak ele al n yor Son b l mde ise Yarg ba l alt nda yine 1924, 1961 ve 1982 anayasalar kar la t r larak yarg n n madd ve ekl kriterleri ile i erik olarak yarg fonksiyonu irdeleniyor.

  • ß 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku || ☆ PDF Download by ↠ Bülent Tanör Necmi Yüzbaşıoğlu
   118 Bülent Tanör Necmi Yüzbaşıoğlu
  • thumbnail Title: ß 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku || ☆ PDF Download by ↠ Bülent Tanör Necmi Yüzbaşıoğlu
   Posted by:Bülent Tanör Necmi Yüzbaşıoğlu
   Published :2019-01-18T04:51:44+00:00

  1 thought on “1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *